Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení UJEP - Rekonstrukce výukových prostor FUD v Kampusu UJEP - 2023/0003
Odesílatel Lukáš Potměšil
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.03.2023 09:23:21
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel dne 13. 3. 2023 žádost o dodatečnou informaci od jednoho z dodavatelů. Žádost sice došla po lhůtě pro žádosti o dodatečné informace, ale vzhledem k povaze dotazu a dopadům odpovědi na plnění veřejné zakázky zadavatel přistoupil k jeho zodpovězení a k dalším změnám v zadávacích podmínkách.
I.
Dotaz:
Dobrý den,
prosím o prověření a možné vysvětlení výpočtu výměr k položce č. 27 - SO 01 a tím pádem k navazující položce č. 68. Čísla ve výpočtu mi nesedí s projektovou dokumentací. Děkuji.
Odpověď:
V příloze zasíláme kompletně aktualizovaný výkaz výměr (pol. č. 27 (ASŘ SO 01) a navazující pol. č. 68).
U původního výkazu výměr byl chybně uveden výpočet VV u 2PP a chyběl výkaz výměr pro 1PP.
Současně jsme provedli i revizi (doplnění) výkazu výměr u pol. č. 98 + 99 + 108 související s provedením izolace vnějších stěn flexibilní cementovou hydroizolační stěrkou a současně provedli duplicitní odpočet VRN, který byl v samostatné části VV/KR 00 a duplicitně v části ASŘ.
Tento předložený výkaz výměr musí dodavatelé ocenit a přiložit ke své nabídce.
Součástí je i upravená část PD, která koresponduje se zrušením plošné sanace vnitřních stěn injektáží v 1PP a 2PP.
II.
V souvislosti se změnou výkazu výměr k ocenění dochází ke změně předpokládané hodnoty veřejné zakázky (bod 7 zadávací dokumentace veřejné zakázky). Současná předpokládaná hodnota veřejné zakázky je – 14 982 403,- Kč bez DPH. Změna předpokládané hodnoty nemá vliv na režim zadávacího řízení (stále se jedná o zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce)!
III.
Dále zadavatel přistoupil ke změně zadávací podmínky v bodě 7 zadávací dokumentace. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, tj. aktuálně 14 982 403,- Kč bez DPH) od teď není cenou maximální za plnění veřejné zakázky, a její překročení samo o sobě nebude mít za následek vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení!
IV.
Vzhledem k provedeným úpravám zadávací dokumentace a jejích příloh zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na tuto veřejnou zakázku o celou původní lhůtu pro podání nabídek, a současně stanovuje nový termín prohlídky místa plnění.
NOVÝ TERMÍN PRO PODÁNÍ NABÍDEK NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU: 3. 4. 2023, 10 HOD.!!!
NOVÝ TERMÍN PROHLÍDKY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 21. 3. 2023, v 10 HOD.!!!
Dodavatelé, kteří již podali nabídku na tuto veřejnou zakázku, a mají stále zájem účastnit se zadávacího řízení, si musí zkontrolovat svůj oceněný výkaz výměr vzhledem k této dodatečné informaci, která mění zadávací podmínky, a případně svoji nabídku zneplatnit a podat novou nabídku!!!


Přílohy
- 20220707v08_ - Rekonstrukce výukových prostor FUD v Kampusu UJEP - v08 [zadání].xlsx (552.80 KB)
- D TZ- UJEP FUD KAMPUS r_01.pdf (278.58 KB)
- D.1.1.b-02_r01.pdf (403.93 KB)
- D.1.1.b-05_r01.pdf (766.14 KB)
- D.1.1.b-16_r01.pdf (2.11 MB)