Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění souladu PBŘ s aktuálními požadavky (EPS, ER a SCS) 2023/0011
Odesílatel Zbyněk Tichý
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.03.2023 11:19:24
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

DOTAZ
V Soupisu prací na objektu PS01-EPS+ER v položce Pol29 a Soupisu prací na objektu PS02 v položce Pol25 jsou požadovány REALIZAČNÍ DOKUMENTACE. Podle mého názoru by tyto soupisy prací měly být vyhotoveny právě podle realizačních dokumentací (podle čeho jiného by projektant sestavil soupisy prací ?). Žádám o vysvětlení, proč máme tedy nabízet vytvoření realizačních dokumentací znovu. Upozorňuju, že tento dotaz se netýká dokumentací skutečného provedení (skutečné provedení se vyhotovuje až po dokončení díla podle skutečnosti).

ODPOVĚĎ
Projekt pro provádění stavby je zpracován v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis prací. Projekt pro provádění stavby je podkladem pro realizační dokumentaci zhotovitele stavby, tzn. Výrobní a dílenskou dokumentaci.

Např. Projekt pro provedení je vypracován na nějakou technologii, ale zhotovitel pracuje s jinou technologií, bude muset projekt upravit a vytvořit dílenskou dokumentaci (např. zapojení jednotlivých žil na svorkovnici jednotlivých komponent).