Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pravidelný úklid nové budovy FZS 2022/0092
Odesílatel Zbyněk Tichý
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.08.2022 09:31:09
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení nabídky. Níže zadvatel poskytuje odpovědi.

DOTAZ:
----------------------------------
Vážený zadavateli,
v souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace, které bylo Vámi zveřejněno dne 3.8.2022, vyvstaly další nejasnosti týkající se položek zahrnutých nebo nezahrnutých do nabídkové ceny. Níže proto předkládáme žádost o vysvětlení, respektive doplnění zadávací dokumentace a posunutí termínu pro předání nabídky.
1) Dotaz č. 1

3.8.2022 bylo zveřejněno následující vysvětlení
DOTAZ
potřeboval bych upřesnit, zda-li pojem "kompletní obnova zásobníků" znamená doplňování spotřebního materiálu v rámci úklidových služeb nebo jde o kompletní dodání samotných zásobníků na spotřební materiál.
ODPOVĚĎ
Formulací "kompletní obnova zásobníků" je myšleno doplňování spotřebního materiálu (mýdlo, toaletní papír atd.) do již nainstalovaných zásobníků, které jsou v majteku zadavatele. Dodavatel má povinnost výše uvedenou "kompletní obnovu zásobníků" provádět dle aktuální potřeby z vlastních materiálových zdrojů.
Z odpovědi zadavatele vyplývá, že se tedy nejedná o obnovu/výměnu zásobníků, ale o doplňování spotřebního hygienického materiálu, jejichž spotřeba by měla být zahrnuta do ceny.
Toto vysvětlení je, domníváme se, v rozporu se zněním smlouvy viz čl. VI: CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY, kde je v bodě 2 a 3 uvedeno následující:
2. Cena za poskytnuté služby nezahrnuje speciální desinfekční prostředky. Smluvní strany se dohodly, že tyto prostředky zajistí Objednatel ve své režii a poučí Poskytovatele o jejich přesném použití. Cena za poskytnuté služby dále nezahrnuje hygienické vybavení sociálních zařízení, které dodá Objednatel a Poskytovatel provede pouze doplnění dle potřeby.
3. Cena za řádné poskytování služeb zahrnuje veškeré náklady Poskytovatele nezbytné k řádnému poskytování služeb dle této smlouvy, zejména pak:
• veškeré mzdové náklady Poskytovatele;
• veškeré úklidové pomůcky a čisticí prostředky vyjma prostředků dle čl. VI. odst. 2. této smlouvy;
• náklady spojené s prováděním průběžné kontroly kvality poskytovaných služeb ze strany Poskytovatele určeným vedoucím pracovníkem Poskytovatele;
• náklady spojené s pojištěním odpovědnosti podnikatelské činnosti za způsobené škody.
Výše uvedené nejasnosti mají zásadní vliv na stanovení nabídkové ceny, což zadavatel nezohlednil dostatečným vysvětlením a sjednocením názvosloví, ani posunutím termínu pro předání nabídky.
Žádáme tedy o upřesnění položek zahrnutých do ceny a v souvislosti s tím i posunutí termínu pro předání nabídky.
2) Dotaz č. 2

Pokud bude zadavatel požadovat zahrnout do ceny spotřební hygienický materiál pro zásobníky uvedené v zadání, je informace o počtu zásobníků pro nacenění spotřeby nedostatečná (Chybí informace o odhadované spotřebě pro jednotlivé položky, případně vytíženost prostor, resp. počet osob, který se v daných prostorách pohybuje, četnost doplňování a rovněž kvalitativní požadavky na náplně do zásobníků např. u toaletních papíru počet vrstev, návin apod.). Nabídky jednotlivých účastníků se potom stávají ve výsledku neporovnatelné.
S ohledem na spravedlivou soutěž žádáme, v případě zahrnutí spotřebního hygienického materiálu do ceny, o doplnění údaje o spotřebě pro účely této veřejné zakázky.

ODPOVĚĎ
------------------------------------------
1) Zadavatel v příloze odpovědi uveřejňuje aktualizovanou smlouvu. Změny ve smlouvě jsou označeny.

2) Zadavatel uvádí hodinový provoz a počet osob (studentů a zaměstnanců) - pak to dále má vazbu na rozvrhy, což uvádíme ve smlouvě.

Doba provádění úklidu - státem uznané pracovní dny v standardní době od 06.00 do 08.00 hodin a od 18.00 do 22.00 hodin, přičemž tyto časy jsou pouze orientační a Poskytovatel je povinen přizpůsobit se rozvrhu využití poslucháren a výukových místností pro konkrétní semestr a konkrétní den v týdnu (rozvrh pro pracovní dny letního a zimního semestru spravuje Ing. Borkovcová Lenka , informace o využití - rozvrhy - poslucháren a výukových místností mimo toto období zašle pro každý měsíc kontaktní osoba Objednatele ve formátu PDF na Poskytovatelem určený e-mail).
Kvalitativní požadavky nemáme, jen musí být náplně kompatibilní se zásobníky.

Zadavatel upozorňuje účastníky, kteří již podali nabídky, aby provedli revizi svých nabídek ve vztahu k upřesnění zadávací dokumentace.

Zadavatel současně upozorňuje, že upravil lhůtu pro podání nabídek do 11.08.2022 v 10:00.


Přílohy
- 2022.08.05 aktualizovaná smlouva.docx (197.55 KB)