Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Trubní vrtaná studna v areálu Bukovina - 2021/0033
Odesílatel Lukáš Potměšil
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.05.2021 14:04:46
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel mění bod 1.3 Výzvy k podání nabídky (Prohlídka místa plnění). Tento bod celý nově zní takto:
Na prohlídku místa plnění se musí dodavatel ohlásit e-mailem nebo telefonicky ke kontaktní osobě ve věci prohlídky místa plnění, a to nejpozději do 3 pracovních dnů před lhůtou pro podání nabídky, tj. do 12. 5. 2021 do 10:00 hod. Na pozdější požadavky na prohlídku místa plnění nebude brán zřetel.
Sraz účastníků je v místě plnění, kontaktní osoba Bc. František Hájek, e-mail: frantisek.hajek@ujep.cz, tel.: 601 585 663.
Každý účastník je povinen se před podáním nabídky informovat o poloze a povaze budoucího místa plnění a jiných místních zvláštnostech a vyjasnit si všechny nejasnosti. Každý účastník zároveň bere na vědomí, že nedostatečná informovanost nebo mylné chápání ustanovení a údajů ho neopravňují požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny plnění.