Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Dynamický nákupní systém Dynamický nákupní systém pro ICT vybavení
Odesílatel Vladislav Šrajbr
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.02.2014 10:17:05
Předmět Dodatečné informace

Zadavatel po interním přezkoumání upravuje bod 7.3. Profesní kvalifikační předpoklady v Zadávací dokumentaci následovně:

Dle § 54 písm. a) zákona
výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, Výpis z obchodního rejstříku či obdobné evidence nebude starší 90ti kalendářních dnů ke dni, ke kterému uchazeč prokazuje splnění kvalifikace

Dále zadavatel upravuje bod 8.1. Informace o kvalifikaci dodavatele v Zadávací dokumentaci následovně:

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni, ke kterému uchazeč prokazuje splnění kvalifikace, starší 90 dnů.