Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nabíjecí stanice - 2022/0135
Odesílatel Lukáš Potměšil
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.11.2022 14:20:22
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel dne 21. 11. 2022 od jednoho z dodavatelů dotaz k této veřejné zakázce. Jeho anonymizované znění a odpověď na něj uvádíme níže:
I.
Dotaz:
Dobrý den,
vzhledem k aktuální situace s výrobou nabíjecích stanic a technické specifikaci žádáme o prodloužení termínu dodání Nabíjecí stanice a její montáž na 5 měsíců od podpisu smlouvy.
děkuji

Odpověď:
Zadavatel souhlasí s požadavkem tazatele a upravuje požadavek na termín pro plnění veřejné zakázky na 5 měsíců od uveřejnění smlouvy v registru smluv (viz příloha). Tento návrh smlouvy v příloze je závazný pro dodavatele a ve své nabídce musí tento termín akceptovat (viz příloha 2 Zadávací dokumentace).

II.
V souvislosti s předchozí odpovědí na dotaz zadavatel stanovuje novou prohlídku místa plnění veřejné zakázky.
Datum prohlídky: 25. 11. 2022, ve 13 hod.
Místo: hlavní vchod do budovy CEMMTECH (Pasteurova 3334/7, 400 01 Ústí nad Labem)
Kontaktní osoba k prohlídce plnění: Ing. Jan Štěrba Ph.D., e-mail: jan.sterba@ujep.cz; mobil: 602 59 28 25.

III.
V souvislosti s předchozí odpovědí, která může rozšiřovat okruh dodavatelů pro plnění veřejné zakázky, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek o celou původní lhůtu pro podání nabídek.
NOVÁ LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK: 5. 12. 2022, do 10 hod.


Přílohy
- Kupní smlouva_UPRAVENA.docx (41.39 KB)