Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Bezpilotní prostředek (DRON) se systémem RTK s fotogrammetrickou kamerou a multispektrální kamerou - 2021/0021
Odesílatel Lukáš Potměšil
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.05.2021 13:02:21
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel dne 3. 5. 2021 e-mailem od jednoho z dodavatelů žádost o dodatečnou informaci k této veřejné zakázce. Její anonymizované znění a odpověd je níže uvedena:
Dotaz:
Dobrý den,
Připravujeme nabídku na VZ Bezpilotní prostředek (dron) a hodnotícím kritériem je kromě nejnižší ceny i Opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí. Mohl byste mi prosím popsat, jak bude toto kritérium hodnoceno?
Děkuji.
Odpověd´:
Zadavatel při kontrole zjistil, že byly naskenovány pouze liché stránky Výzvy k podání nabídek. Přílohou této zprávy je sken kompletní Výzvy k podání nabídek. Současně je Výzva opravena v sekci Zadávací dokumentace.

Zadavatel i při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu musí dodržovat základní zásady uvedené v § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek. Z tohoto důvodu zadavatel jako jedno hodnotící kritérium má „Opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí“. Dodavatel, který ve své nabídce, předloží takový doklad (např. certifikát ISO 14001 nebo obdobný doklad podle českých technických norem), získá v tomto kritériu 100 bodů, při váze kritéria 5% pak 5 bodů k bodům, které získá při hodnocení nabídkové ceny. Dodavatel, který takový doklad nepředloží, získá v tomto kritériu 0 bodů.

II.
Vzhledem k tomu, že dodavatelé neměli od vyhlášení k dispozici kompletní Výzvu k podání nabídky, přistupuje zadavatel k prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou původní lhůtu:

Nový termín pro podání nabídek: 19. 5. 2021, 10 hod.


Přílohy
- Vyzva_podani_nabidky_komplet.pdf (3.04 MB)