Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce ploché střechy budovy kateder PF UJEP - střecha "C" - 2020/0041
Odesílatel Veronika Benešová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.06.2020 09:08:05
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel dne 10.6.2020 dodatečnou informaci k veřejné zakázce "Rekonstrukce ploché střechy budovy kateder PF UJEP - střecha "C" - 2020/0041". Zde je jejich znění a odpovědi.

Dotaz č.1:
V příloze „C.3 Koordinační situace“ je zakresleno oplocení kolem celého objektu a je zde zároveň uvedena poznámka, že rozsah bude dohodnut s uživatelem. Použité množství oplocení má však značný vliv na cenu díla, jaký rozsah provizorního oplocení bude tedy ze strany zhotovitele skutečně nutné zajistit ?

Odpověď na dotaz č. 1:
Platí poznámka - rozsah bude dohodnut s uživatelem podle potřeb zhotovitele, oplocení kolem celého objektu nutné není.

Dotaz č. 2:
Má zhotovitel náklady na oplocení zahrnout do SO 00, pol. VRN 3 Zařízení staveniště ?

Odpověď na dotaz č.2:
Ano.

Dotaz č. 3:
Jakým způsobem bude realizována přeprava materiálu (celkový objem cca 20 tun vč. substrátu a kačírku na zelenou střechu) do úrovně střechy v 7.NP ? V příloze „C.3 Koordinační situace“ jsou vyznačeny komunikace/zpevněné plochy pro NA pouze do 8 tun, pokud bychom použili jeřáb s dosahem až do 7.NP, bude však vážit min. 30-40 tun.

Odpověď na dotaz č.3:
Předchozí etapy byly realizovány též jeřábem s dosahem do 7.NP, předpokládáme stejný postup.

Dotaz č. 4:
Jaký způsobem má zhotovitel ocenit položky v části SO 00, konkrétně pol. „VRN 7 Provozní vlivy – provoz dalšího subjektu“ a pol. „VRN 9 Ostatní náklady - náklady související s publikační činností“ ?Publikační činností koho ?

Odpověď na dotaz č. 4:
Jedná se o označení staveniště dle propozic zadavatele - povinná publikační činnost, jedná se o projektové financování.

Zadavatel upozorňuje, že současně přistoupil k prodloužení lhůty pro podání nabídek na veřejnou zakázku do 18.6.2020 do 10:00hod.