Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Laboratoř tkáňových kultur - 2020/0032
Odesílatel Veronika Benešová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.05.2020 11:57:50
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel dne 14.5.2020 obdržel žádosti o dodatečné informace k veřejné zakázce Laboratoř tkáňových kultur - část 2 - Hlubokomrazící box.

Dotaz č.1:
Prosím o dodatečný dotaz k technické specifikaci ULT boxu – část 2.
Bude zadavatel akceptovat hlubokomrazící box bez automatického restartu po obnovení dodávky proudu?

Odpověď k dotazu č. 1:
Zadavatel nebude akceptovat hlubokomrazící box bez automatického restartu. Tento parametr je důležitý. Pokud bude výpadek např. v noci/večer, byť krátkodobý, box bude do dalšího dne mimo provoz (po obnovení). O víkendu je tato situace ještě horší. Došlo by ke znehodnocení vzorků.

Dotaz č. 2:
Tímto bych vás chtěl požádat o dodatečnou technickou informaci k této veřejné zakázce pro část 2.
a) Ve vašich požadavcích je současně parametr "vnitřní objem minimálně 410 ltr. a také parametr "kapacita pro 5cm vysokých krabiček minimálně 240 kusů.

Dle zákona č. 134/2016 o ZZVZ, zejména dle § 36 odst. 1, kdy technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu a § 6 odst. 1 a 2 o zásadách rovného zacházení a zákazu diskriminace, požadujeme, aby se v rámci transparentního a rovnocenného přístupu k ostatním potencionálním dodavatelům zjednodušily technické požadavky tak, aby bylo možné nabídnout i přístroje od jiných výrobců.

Když je veřejná zakázka zadávána v režimu nebo i mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.,musí zadavatel dodržet základní zásady tohoto zákona.:
- zásadu transparentnosti - zadavatel musí předem jasně stanovit kritéria výběru a postupovat tak, aby nevznikla pochybnost o objektivním výběru vítězné nabídky,
- zásadu rovného zacházení - zadavatel stanoví stejné podmínky všem potencionálním dodavatelům, tedy možnost přístupu k veřejné zakázce a možnost úspěchu ve výběrovém řízení je dána všem bez rozdílu,
- zásadu zákazu diskriminace - zadavatel nesmí neoprávněně zvýhodnit nebo znevýhodnit některého ze zájemců oproti ostatním, všichni mají stejnou příležitost zakázku získat,
- zásadu přiměřenosti - zadavatel nastaví parametry zadávacího řízení tak, aby byly přiměřené charakteru či předmětu veřejné zakázky (přiměřené požadavky na kvalifikaci, přiměřené zadávací podmínky, lhůty, smluvní pokuty apod.)

Náš dotaz zní:
Jelikož můžeme nabídnout přístroj, který splňuje všechny vaše technické požadavky, nebo je i překračuje, jako je to i v případě požadované kapacity skladovacích krabiček, kdy námi nabízený přístroj má kapacitu až 300 krabiček (výška 5 cm), což je o plných 25% vyšší množství ukládaných vzorků, ale při nižším vnitřním objemu 388 litrů.
Jelikož předpokládáme, že u mrazícího boxu jde především o množství skladovaných vzorků, žádáme o změnu ve vašich technických požadavcích pro část 2, na požadovaný objem vnitřního prostoru.

Odpověď na dotaz č. 2:
Zadavatel vyhovuje. Netrvá na vnitřním objemu boxu min. 410 L, který může být i nižší v případě, že je dodržena min. stanovená kapacita pro počet skladovaných krabiček o výšce 5cm.

Z důvodu změny technických parametrů u části 2 - hlubokomrazící box, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 1.6.2020 v 10:00hod.