Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Biologické inkubátory - 2019/0171
Odesílatel Veronika Benešová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.10.2019 11:35:06
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel dne 25.10.2019 obdržel žádost o dodatečnou informaci. Znění dotazu a odpověď na něj zadavatel uveřejňuje:
Dotaz:
Ve vašich požadavcích je parametr u obou částí: Ovládání pomocí grafického dotykového displeje, digitální regulace nastavení

Dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, zejména dle § 36 odst. 1, kdy technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu a § 6 odst. 1 a 2 o zásadách rovného zacházení a zákazu diskriminace, požadujeme, aby se v rámci transparentního a rovnocenného přístupu k ostatním potencionálním dodavatelům zjednodušily technické požadavky tak, aby bylo také možné nabídnout i přístroje od jiných výrobců.

Když je veřejná zakázka zadávána v režimu nebo i mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. musí zadavatel dodržet základní zásady tohoto zákona:
- zásadu transparentnosti - zadavatel musí předem jasně stanovit kritéria výběru a postupovat tak, aby nevznikla pochybnost o objektivním výběru vítězné nabídky,
- zásadu rovného zacházení - zadavatel stanoví stejné podmínky všem potencionálním dodavatelům, tedy možnost přístupu k veřejné zakázce a možnost úspěchu ve výběrovém řízení je dána všem bez rozdílu,
- zásadu zákazu diskriminace - zadavatel nesmí neoprávněně zvýhodnit nebo znevýhodnit některého ze zájemců oproti ostatním, všichni mají stejnou příležitost zákazu získat,
- zásadu přiměřenosti - zadavatel nastaví parametry zadávacího řízení tak, aby byly přiměřené charakteru či předmětu veřejné zakázky (přiměřené požadavky na kvalifikaci, přiměřené zadávací podmínky, lhůty, smluvní pokuty apod.

Jelikož naprostá většina výrobců biologických inkubátorů s atmosférou CO2/O2, nabízí LCD nebo LED displej se senzorovými tlačítky, požadujeme, aby v rámci zpřístupnění této zakázky i jiným potencionálním dodavatelům a nastavení rovných, nediskriminačních parametrů, byly nepatrným způsobem upraveny vaše technické požadavky, s možností nabídnutí požadovaných biologických inkubátorů s variantou jak s dotykovým displejem, tak také s klasickým senzorovým ovládáním s LED nebo LCD displejem.

Odpověď:
Ano, souhlasíme s možností ovládání biologického inkubátoru jak dotykovým displejem, tak pomocí senzorového ovládání s LED nebo LCD displejem.

Současně zadavatel uvádí, že přistoupil k prodloužení lhůty pro podání nabídek.