Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka NMR spektrometru 400MHz 2019/0123
Odesílatel Zbyněk Tichý
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.09.2019 09:50:51
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz:
VĚC: Veřejná zakázka „ Dodávka NMRspektrometru 400MHz 2019/0123 - dotaz
Příloha č. 3 technických specifikací stanoví následující minimální technické požadavky v bodu 15 :
« 1x Automatický měnič pro minimálně 24 kyvet o průměru 5 mm umožňující nastavovat a dlouhodobě udržovat teplotu vzorků v kapalné fázi před měřením alespoň v rozsahu od 0 do 100°C. Vkládání a vyjímání vzorků do/z měniče vzorků musí být možné z pozice dospělého člověka ve stoje. Automatický měnič kyvet se vzorky v kapalné fázi bude nainstalován natrvalo, proto jeho konstrukce nesmí bránit průchodu rotorů se vzorky v pevné fázi do průchozího otvoru 54 mm a nebo tento měnič musí umět vkládat krom kyvet také rotory do průměru 4 mm. Minimální požadovaný počet 24 ks kyvet z křemenného skla o průměru 5 mm. Minimální počet rotačních modulů 24 ks pro kyvety o průměru 5 mm. «
Po prostudování zadávací dokumentace v této části minimálních technických požadavků, které musí NMR spektrometr splňovat, máme následující dotaz:

Automatické měniče vzorků pro minimálně 24 kyvet umožňující nastavovat a dlouhodobě udržovat teplotu vzorků jsou většinou od všech výrobců dostupné v teplotních rozsazích od pokojové teploty až po minimálně + 100oC. Vzhledem k tomu, že požadujete teplotní rozsah alespoň od 0 do 100°C, tak se domníváme, že došlo k vypadnutí jedné číslice (číslice 2) z textu.

Poprosili bychom o potvrzení této naší domněnky a o úpravu znění minimální technické specifikace v bodu 15 následovně:

« 1x Automatický měnič pro minimálně 24 kyvet o průměru 5 mm umožňující nastavovat a dlouhodobě udržovat teplotu vzorků v kapalné fázi před měřením alespoň v rozsahu od 20 do 100°C. Vkládání a vyjímání vzorků do/z měniče vzorků musí být možné z pozice dospělého člověka ve stoje. Automatický měnič kyvet se vzorky v kapalné fázi bude nainstalován natrvalo, proto jeho konstrukce nesmí bránit průchodu rotorů se vzorky v pevné fázi do průchozího otvoru 54 mm a nebo tento měnič musí umět vkládat krom kyvet také rotory do průměru 4 mm. Minimální požadovaný počet 24 ks kyvet z křemenného skla o průměru 5 mm. Minimální počet rotačních modulů 24 ks pro kyvety o průměru 5 mm. «

ODPOVĚĎ:
Zadavatel v příloze této zprávy uveřejňuje aktualizovanou tabulku technické specifikace ve smyslu navržené úpravy.

Zadavatel nemůže vyloučit, že uveřejněním aktualizované tabulky technické specifikace nedojde k rozšíření okruhu potencionálních dodavatelů. Zadavatel tedy prodlužuje lhůtu pro podání nabídky. Nová lhůta pro podání nabídky je uvedena v věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele v sekci "Informace o veřejné zakázce"


Přílohy
- příloha č. 3 technická specifikace aktualizace 2019-09-03.xlsx (16.06 KB)