Formulář 03 - Oznámení o zadání zakázky

Název formuláře Oznámení o zadání zakázky
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7503011008592


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTO/MÍSTA
Úřední název:
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Identifiakční číslo:
44555601
Poštovní adresa:
Pasteurova 1
Obec:
Ústí nad Labem
PSČ:
400 96
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Pasteurova 1, Ústí nad Labem, 400 96
Tel.:
+420 475286391
K rukám:
Ing. Vladislav Šrajbr
       
E-mail:
vladislav.srajbr@ujep.cz
Fax:
Internetové adresy (je-li to relevantní)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://ezak.ujep.cz
Elektronický přístup k informacím (URL):
https://ezak.ujep.cz/vz00000709
Elektronické podání nabídek a žádostí o účast (URL):

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II: PŘEDMĚT ZAKÁZKY

II.1) POPIS
II.1.1) Název přidělený zakázce
Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS - 2015/0028
II.1.2) Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
(vyberte pouze jednu kategorii - stavební práce, dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
jakýmikoliv prostředky v souladu s požadavky stanovenými veřejným zadavatelem
 
Kategorie služeb č.:
Pro kategorie služeb viz příloha C1
V případě zakázky na kategorie služeb 17 až 27 - viz příloha C1 - souhlasíte se zveřejněním tohoto oznámení?
 
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění
Ústecký kraj
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
II.1.3) Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
II.1.4) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů):
Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je dodání dotykových notebooků, tabletů a netbooků v rámci projektu Dotyková zařízení ve výuce, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0017, operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
II.1.5) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
30213100-6
 
Další předměty
30213000-5
 
 
 
 
II.1.6) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)

II.2) CELKOVÁ KONEČNÁ HODNOTA ZAKÁZKY ČI ZAKÁZEK
II.2.1) Celková konečná hodnota zakázky či zakázek (Uveďte prosím číselně pouze celkovou konečnou hodnotu, včetně všech zakázek, částí zakázek, obnovení a opcí. Informace o jednotlivých zakázkách prosím uveďte v oddíle V. Zadání zakázky)
Bez DPH
Včetně DPH
Sazba DPH (%)
Hodnota
9 840 953,53
Měna
CZK
 
při
nebo
nejnižší uvažovaná nabídka
Měna
a nejvyšší uvažovaná nabídka
 
při

ODDÍL IV: ŘÍZENÍ

IV.1) DRUH ŘÍZENÍ
IV.1.1) Druh řízení
Odůvodnění zadání zakázky bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce v Úředním věstníku Evropské unie: vyplňte prosím přílohu D1

IV.2) KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ ZAKÁZKY
IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky (označte prosím příslušnou možnost)
 
nebo
   
 
Kritéria
Váha
1.
2.
3.
4.
5.
Kritéria
Váha
6.
7.
8.
9.
10.
IV.2.2) Informace o elektronické dražbě
Byla použita elektronická dražba
 

IV.3) ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem (je-li to relevantní)
IV.3.2) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
   
 
Pokud ano (vyplňte prosím příslušné položky):
     
  NEBO    
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne
(dd/mm/rrrr)
     
  NEBO    
Číslo oznámení v Úř. věst.:
2015/S 043-074243
ze dne
03/03/2015 (dd/mm/rrrr)
     
 
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne
(dd/mm/rrrr)
     
 
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne
(dd/mm/rrrr)
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne
(dd/mm/rrrr)
     

ODDÍL V: ZADÁNÍ ZAKÁZKY

ZAKÁZKA Č.:
ČÁST ZAKÁZKY Č.:
NÁZEV:
Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS - 2015/0028
V.1) DATUM ZADÁNÍ ZAKÁZKY:
02/07/2015 (dd/mm/rrrr)
V.2) INFORMACE O NABÍDKÁCH
Počet obdržených nabídek:
3
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou:
3
V.3) NÁZEV A ADRESA DODAVATELE, KTERÉMU BYLA ZAKÁZKA ZADÁNA
Úřední název:
COM PLUS CZ a.s.
Poštovní adresa:
Nad Krocínkou 48
Obec:
Praha 9
PSČ:
190 00
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL):
Fax:
V.4) ÚDAJE O HODNOTĚ ZAKÁZKY (pouze číselné údaje)
 
Bez DPH
Včetně DPH
Sazba DPH (%)
Původní předpokládaná celková hodnota zakázky (je-li to relevantní)
     
Hodnota:
10 975 061
Měna
CZK
 
při
Celková konečná hodnota zakázky
     
Hodnota:
9 840 953,53
Měna
CZK
 
při
nebo nejnižší uvažovaná nabídka
Měna
a nejvyšší uvažovaná nabídka
 
při
Pokud jde o roční či měsíční hodnotu, uveďte prosím:
počet roků
NEBO
počet měsíců
V.5) INFORMACE O SUBDODÁVKÁCH
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky
 
(pokud ano, pouze číselné údaje) uveďte hodnotu nebo poměrnou část zakázky, která bude pravděpodobně provedena subdodavatelsky třetími stranami:
Hodnota bez DPH:
Měna:
Poměrná část:
(%)
 
Stručný popis hodnoty / poměrné části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky (je-li to známo)
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------


ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie
 
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
projekt Dotyková zařízení ve výuce, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0017, operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Část 1 vyhrál uchazeč Alza.cz a.s. s nabídkovou cenou bez DPH 1 935 648,99 Kč
Část 2 vyhrál uchazeč COM PLUS CZ a.s. s nabídkovou cenou bez DPH 7 905 304,54 Kč
VI.3) ODVOLACÍ ŘÍZENÍ
VI.3.1) Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřední název:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa:
tř. Kpt. Jaroše 7
Obec:
Brno
PSČ:
604 55
Stát:
CZ
E-mail:
posta@compet.cz
Tel.:
+420 542167811
Internetová adresa (URL):
http://www.compet.cz
Fax:
+420 542167115
Subjekt odpovědný za mediační řízení (je-li to relevantní)
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL):
Fax:
 
VI.3.2) Podání odvolání (vyplňte prosím bod VI.3.2 NEBO podle potřeby bod VI.3.3)
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
 
VI.3.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL):
Fax:
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
02/07/2015 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh


PŘÍLOHA A
DALŠÍ ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA


I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, p.o.
Identifikační číslo:
00082201
Poštovní adresa:
Resslova 5
Obec:
Ústí nad Labem
PSČ:
400 01
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, p.o.
Identifikační číslo:
00673773
Poštovní adresa:
Františka Nohy 959/6
Obec:
Rumburk
PSČ:
408 30
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace
Identifikační číslo:
61342637
Poštovní adresa:
Komenského 562
Obec:
Kadaň
PSČ:
432 01
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas,
Identifikační číslo:
00832375
Poštovní adresa:
Ukrajinská 379
Obec:
Litvínov
PSČ:
436 01
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace
Identifikační číslo:
00082571
Poštovní adresa:
Osvoboditelů 1/2
Obec:
Lovosice
PSČ:
410 02
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Gymnázium Kadaň, 5. května 620, p. o.
Identifikační číslo:
61342751
Poštovní adresa:
5. května 620
Obec:
Kadaň
PSČ:
432 01
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace
Identifikační číslo:
44555423
Poštovní adresa:
Jateční 22
Obec:
Ústí nad Labem
PSČ:
400 01
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace
Identifikační číslo:
61342645
Poštovní adresa:
Mostecká 300
Obec:
Chomutov
PSČ:
430 01
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice
Identifikační číslo:
62787209
Poštovní adresa:
J. Pešaty 1313/11
Obec:
Duchcov
PSČ:
419 01
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola Čestmíra Císaře,Hostomice příspěvková organizace
Identifikační číslo:
72742933
Poštovní adresa:
Školní náměstí 299
Obec:
Hostomice
PSČ:
417 52
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace
Identifikační číslo:
44226233
Poštovní adresa:
SNP 2304/6
Obec:
Ústí nad Labem
PSČ:
400 11
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace
Identifikační číslo:
44555211
Poštovní adresa:
Hlavní 193
Obec:
Ústí nad Labem
PSČ:
403 31
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková organizace
Identifikační číslo:
44555482
Poštovní adresa:
Nová 1432/5
Obec:
Ústí nad Labem
PSČ:
400 03
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace
Identifikační číslo:
44226241
Poštovní adresa:
Hluboká 150
Obec:
Ústí nad Labem
PSČ:
403 31
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková
Identifikační číslo:
72743573
Poštovní adresa:
Vrchlického 630/5
Obec:
Děčín
PSČ:
405 02
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32
Identifikační číslo:
46773363
Poštovní adresa:
Havlíčkova 1830/32
Obec:
Litoměřice
PSČ:
412 01
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace
Identifikační číslo:
44555091
Poštovní adresa:
Pod Parkem 2788/2
Obec:
Ústí nad Labem
PSČ:
400 11
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola Varnsdorf, náměstí E.Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace
Identifikační číslo:
70698171
Poštovní adresa:
Náměstí E. Beneše 469
Obec:
Vansdorf
PSČ:
407 47
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace
Identifikační číslo:
47325615
Poštovní adresa:
Václava Talicha 1855/1
Obec:
Most
PSČ:
434 01
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace
Identifikační číslo:
72744359
Poštovní adresa:
Tyršova 1066/2
Obec:
Rumburk 1
PSČ:
408 01
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592
Identifikační číslo:
63788152
Poštovní adresa:
Kopernikova 2592
Obec:
Teplice
PSČ:
415 01
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola Obrnice, okres Most, příspěvková organizace
Identifikační číslo:
70982236
Poštovní adresa:
Mírová 167
Obec:
Obrnice
PSČ:
435 21
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2, příspěvková organizace
Identifikační číslo:
65639685
Poštovní adresa:
Maršovská 1575/2
Obec:
Teplice
PSČ:
415 01
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola a mateřská škola Jílové, okres Děčín, příspěvková organizace
Identifikační číslo:
72744090
Poštovní adresa:
Školní 287
Obec:
Jílové
PSČ:
407 01
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí100/5, příspěvková organizace
Identifikační číslo:
44553412
Poštovní adresa:
Školní náměstí 100/5
Obec:
Ústí nad Labem
PSČ:
400 01
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace
Identifikační číslo:
49872184
Poštovní adresa:
Svážná 2342
Obec:
Most
PSČ:
434 01
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589
Identifikační číslo:
00832537
Poštovní adresa:
Podkrušnohorská 1589
Obec:
Litvínov
PSČ:
436 01
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola Chabařovice, příspěvková organizace
Identifikační číslo:
70944105
Poštovní adresa:
Masarykova 559
Obec:
Chabařovice
PSČ:
403 17
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže, příspěvková organizace
Identifikační číslo:
44553315
Poštovní adresa:
České mládeže 230/2
Obec:
Ústí nad Labem - Klíše
PSČ:
400 01
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace
Identifikační číslo:
70698490
Poštovní adresa:
Moskevská 740/5
Obec:
Jiříkov
PSČ:
407 53
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola a Mateřská škola Malečov, příspěvková organizace
Identifikační číslo:
72743760
Poštovní adresa:
Malečov 61
Obec:
Malečov
PSČ:
403 27
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola a Mateřská škola Perštejn, okres Chomutov
Identifikační číslo:
47795603
Poštovní adresa:
Hlavní 57
Obec:
Pernštejn
PSČ:
431 63
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov
Identifikační číslo:
47795620
Poštovní adresa:
Kadaňská 163
Obec:
Vilémov
PSČ:
431 54
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola a mateřská škola Radonice, okres Chomutov, p. o.
Identifikační číslo:
46790055
Poštovní adresa:
Radonice 165
Obec:
Radonice
PSČ:
431 55
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice, p. o.
Identifikační číslo:
75003635
Poštovní adresa:
Bezručova 141
Obec:
Křešice
PSČ:
411 48
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, p. o.
Identifikační číslo:
72744367
Poštovní adresa:
Kosmonautů 177
Obec:
Děčín
PSČ:
405 02
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola Proboštov, okres Teplice, p. o.
Identifikační číslo:
65607759
Poštovní adresa:
Kpt. Jaroše 130/32
Obec:
Proboštov
PSČ:
417 12
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola a Mateřská škola, Staňkovice, okres Louny, p. o.
Identifikační číslo:
62247832
Poštovní adresa:
Postoloprtská 100
Obec:
Staňkovice
PSČ:
439 49
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola a Mateřská škola Petrovice okres Ústí nad Labem, p. o.
Identifikační číslo:
70695881
Poštovní adresa:
Petrovice 5
Obec:
Petrovice
PSČ:
403 37
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola Řehlovice, okres Ústí nad Labem, p. o.
Identifikační číslo:
72743395
Poštovní adresa:
Řehlovice 100
Obec:
Řehlovice
PSČ:
403 13
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola Velké Chvojno 8, p. o.
Identifikační číslo:
72743450
Poštovní adresa:
Velké Chvojno 8
Obec:
Velké Chvojno
PSČ:
403 34
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola a Mateřská škola Ludvíkovice, p. o.
Identifikační číslo:
72742313
Poštovní adresa:
Ludvíkovice 68
Obec:
Ludvíkovice
PSČ:
407 13
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola a Mateřská škola Dubnice, okres Česká Lípa, p. o.
Identifikační číslo:
72742631
Poštovní adresa:
Dubnice 240
Obec:
Dubnice
PSČ:
471 26
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola a Mateřská škola Louka u Litvínova, okres Most, p. o.
Identifikační číslo:
72743158
Poštovní adresa:
Husova 163
Obec:
Louka u Litvínova
PSČ:
435 33
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------